• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start AKTUALNOŚCI
Aktualności

Zapytanie ofertowe - Usługa szkoleniowa z języka ukraińskiego

Email Drukuj
Logo_word_PL-UA_700

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa szkoleniowa z języka ukraińskiego ramach realizacji projekt. ,,Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w powiecie łosickim i mieście Iwano-Frankowsk’’ w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027.

Załączniki:
PlikData publikacjiNrRozmiar
Pobierz (Zapytanie ofertowe .pdf)Zapytanie ofertowe2024-07-17012131 Kb
Pobierz (formularz ofertowy Załącznik nr 1 .doc)Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy2024-07-170275 Kb
Pobierz (Załącznik nr 2 - wykaz doswiadczenia.doc)Załącznik nr 2 - Wykaz doświadczenia2024-07-170370 Kb
Pobierz (Wzór umowy Załącznik nr 3.doc)Załącznik nr 3 - Wzór umowy 2024-07-170460 Kb
 

Zapytanie ofertowe - Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu

Email Drukuj

logo_interregZapytanie ofertowe - Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu ,,Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w powiecie łosickim i mieście Iwano-Frankowsk’’ w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027. 

Załączniki:
PlikData publikacjiNrRozmiar
Pobierz (DOC090724-09072024091617.pdf)Zapytanie ofertowe2024-07-09012074 Kb
Pobierz (formularz ofertowy Załącznik nr 1 .doc)Załącznik Nr1 - Formularz ofertowy2024-07-090283 Kb
Pobierz (wzór umowy Załącznik nr 2 .doc)Załącznik Nr. 2 - Wzór umowy2024-07-090369 Kb
Pobierz (Zbiorcze zestawienie ofert-sig.pdf)Zbiorcze zestawienie ofert 2024-07-1704358 Kb
 

Informacja o brakowaniu dokumentacji medycznej

Email Drukuj

 

Składnica Akt w SPZOZ Łosice uprzejmie informuje, że po dniu 20.05.2024 roku nastąpi brakowanie dokumentacji medycznej, której okres przechowywania upłynął zgodnie z kwalifikacją Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Brakowanie dotyczy dokumentacja z lat: 2003 r.

 

 

Dyrektor SPZOZ Łosice

Grażyna Podlipniak – Sobczyńska

\podpis na oryginale\

 

Zapytanie ofertowe - Dostawa opasek identyfikacji pacjenta

Email Drukuj
Zapytanie ofertowe - Dostawa opasek identyfikacji pacjenta
 

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług serwisowych w zakresie szpitalnego systemu informatycznego KAMSOFT S.A

Email Drukuj
Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług serwisowych w zakresie szpitalnego systemu informatycznego KAMSOFT S.A
Załączniki:
PlikData publikacjiNrRozmiar
Pobierz (zapytanie ofertowe-sig.pdf)Zapytanie ofertowe 2024-01-1601440 Kb
Pobierz (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.doc)Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do Zapytania ofertowego 2024-01-160237 Kb
Pobierz (Załącznik nr 2 - Wzór umowy.doc)Załącznik nr 2 Wzór umowy 2024-01-160349 Kb
Pobierz (Zbiorcze zestawienie ofert-sig.pdf)Zestawienie z otwarcia ofert 2024-01-2404355 Kb
Pobierz (zawiadomienie o wyborze oferty -sig.pdf)zawiadomienie o wyborze oferty 2024-01-2605384 Kb
 

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług serwisowych w zakresie szpitalnego systemu informatycznego KAMSOFT S.A

Email Drukuj
Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług serwisowych w zakresie szpitalnego systemu informatycznego KAMSOFT S.A
Załączniki:
PlikData publikacjiNrRozmiar
Pobierz (zapytanie ofertowe-sig.pdf)Zapytanie ofertowe 2024-01-0301432 Kb
Pobierz (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.doc)Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do Zapytania ofertowego 2024-01-030236 Kb
Pobierz (Załącznik nr 2 - Wzór umowy.doc)Załącznik nr 2 - Wzór umowy 2024-01-030350 Kb
Pobierz (Zbiorcze zestawienie ofert-sig.pdf)Zestawienie z otwarcia ofert 2024-01-1104358 Kb
Pobierz (unieważnienie zapytania oferowego-sig.pdf)Unieważnienie zapytania ofertowego 2024-01-1205386 Kb
 

Zapytanie ofertowe - Dostawa artykułów biurowych

Email Drukuj

Zapytanie ofertowe - Dostawa artykułów biurowych

Załączniki:
PlikData publikacjiNrRozmiar
Pobierz (zapytanie ofertowe-sig.pdf)Zapytanie ofertowe 2023-12-1901430 Kb
Pobierz (Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy do Zapytania ofertowego.xls)Załącznik nr 1 do SWZ Formularz asortymentowo – cenowy2023-12-190281 Kb
Pobierz (Załącznik nr 2 Formularz oferty do Zapytania Ofertowego ..doc)Załącznik nr 2 Formularz oferty do Zapytania Ofertowego2023-12-190349 Kb
Pobierz (Załącznik nr 3 Wzór umowy.doc)Załącznik nr 3 Wzór umowy2023-12-190439 Kb
Pobierz (Zbiorcze zestawienie ofert-sig.pdf)Zestawienie z otwarcia ofert 2023-12-2805358 Kb
Pobierz (Zawiadomienie o wyborz oferty .pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty 2024-01-1106357 Kb
 

Zapytanie ofertowe - Dostawa środków czystości

Email Drukuj
Zapytanie ofertowe - Dostawa środków czystości
Załączniki:
PlikData publikacjiNrRozmiar
Pobierz (zapytanie ofertowe-sig.pdf)Zapytanie ofertowe 2023-12-1501438 Kb
Pobierz (Załacznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy do Zapytania ofertowego.doc)Załacznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy do Zapytania ofertowego2023-12-150289 Kb
Pobierz (Załącznik nr 2 Formularz oferty do Zapytania Ofertowego ..doc)Załącznik nr 2 Formularz oferty do Zapytania Ofertowego2023-12-150353 Kb
Pobierz (Wzór umowy.doc)Wzór umowy 2023-12-150455 Kb
Pobierz (Pytania i odpowiedzi 1-sig.pdf)Pytania i odpowiedzi 12023-12-2005310 Kb
Pobierz (Zbiorcze zestawienie ofert-sig.pdf)Zestawienie z otwarcia ofert 2023-12-2706366 Kb
Pobierz (Zawiadomienie o wyborze oferty .pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty 2023-01-1007756 Kb
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie tablicy informacyjnej

Email Drukuj
ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie tablicy informacyjnej
Załączniki:
PlikData publikacjiNrRozmiar
Pobierz (zapytanie ofertowe-sig.pdf)Zapytanie ofertowe2023-11-0201416 Kb
Pobierz (Załacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc)Załacznik nr 1 Formularz ofertowy2023-11-020263 Kb
Pobierz (Załącznik nr 2 Wzór umowy.doc)Załącznik nr 2 Wzór umowy2023-11-020340 Kb
Pobierz (Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf)Informacja z otwarcia 2023-11-1004288 Kb
Pobierz (Zawiadomienie o wyborze oferty .pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2023-11-1305301 Kb
 

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

Email Drukuj

 

 

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach ul. Słoneczna 1, 08-200 Łosice ogłasza konkurs na stanowisko

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 1. Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270):
  1. posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
  2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  4. posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  5. spełniać jeden z poniższych warunków:
   1. mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
   2. mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
   3. być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
   4. posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Ponadto osoba ubiegająca się o konkursowe stanowisko musi spełniać wymogi w zakresie:
  1. doświadczenia zawodowego w księgowości jednostek sektora finansów publicznych – minimum 5 lat,
  2. znajomości ustawy o działalności leczniczej;
  3. znajomości ustawy o rachunkowości;
  4. znajomości ustawy o finansach publicznych;
  5. znajomości ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  6. znajomości ustaw regulujących kwestie podatkowe;
  7. znajomości ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  8. umiejętności obsługi komputera w zakresie aplikacji MS OFFICE oraz aplikacji finansowo-księgowych;
  9. nieposzlakowanej opinii;

10) umiejętności zarządzania pracą zespołu;

11) znajomości statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Łosicach.

 1. Ogólny zakres obowiązków:
  1. nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości;
  2. prowadzenie gospodarki finansowej, gospodarowanie środkami publicznymi jednostki oraz prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z ustawą z 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270);
  3. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120);
  4. prowadzenie analiz kosztów działalności zakładu;
  5. przygotowywanie Planu finansowego i sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, itp.: wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  6. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  7. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z Planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  8. współpraca z innymi komórkami jednostki oraz z zewnętrznymi instytucjami, audytorami, organami podatkowymi, bankami itp.
 2. Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, wypełniony kwestionariusz osobowy,
  3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
  4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  5. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata – kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonywane przez samego kandydata.
 3. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach” w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach lub przesłać na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach, ul. Słoneczna 1, 08-200 Łosice, w terminie do 26.10.2023r.
 4. Decyduje data wpływu dokumentów do SP ZOZ w Łosicach, dokumenty złożone po terminie wskazanym w pkt V nie będą rozpatrywane.
 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomienie telefonicznie.

 

 1. Dodatkowe informacje:
  1. Termin zatrudnienia: 01.12.2023r.
  2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.
  3. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny łącznie 10-13 tys zł. miesięcznie.

 

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

 

Informacja dotycząca konkursu 

 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 9

Dane kontaktowe

Biuletyn Informacji publicznej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31

Rejestracja ogólna: Tel. 572 034 141, (83) 359-11-10

Przychodnia POZ : Tel. 515 676 617, (83) 359-11-53

Sekretariat: Tel. (83) 359-11-56, Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”