• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start AKTUALNOŚCI Umowa na informatyzację szpitala podpisana

Umowa na informatyzację szpitala podpisana

Email Drukuj

Logo_3

 

Umowa na informatyzację szpitala podpisana



Wdrożenie elektronicznych usług publicznych oraz systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach będzie możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu.
Umowę na dofinansowanie projektu pt. ,,Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach - II etap" została podpisana w dniu 05.06.2017r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim a SPZOZ w Łosicach
Projekt otrzymał unijne dofinansowanie w ramach Priorytetu II ,,Wzrost  e- potencjału Mazowsza’’, Działanie 2.1 ,,E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 ,,E-usługi dla Mazowsza z  Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu to 738 198,16 zł z czego 561 030,60 zł to kwota pozyskana z UE.
Dzięki dotacji  zostanie  przeprowadzona kompleksowa informatyzacja szpitala.
W ramach projektu zostanie  zakupiona biblioteka taśmowa do PACS służąca do archiwizacji elektronicznych danych medycznych, 20 szt. zestawów komputerowych, 5 szt. urządzeń wielofunkcyjne, 20 szt. drukarek, zakup i dostawa rozwiązania serwerowego pozwalającego  na wirtualizację  i stworzenie prywatnej chmury obliczeniowej przez zakup dwóch serwów i macierzy dyskowej, budowa i instalacja sieci bezprzewodowej  na terenie całego szpitala.
W ramach przedsięwzięcia wdrożone zostaną e-usługi tj: e-rejstracja on-line,  e-rejstracja mobilna on-line, e-profilaktyczne programy zdrowotne, weryfikacja interakcji leków, weryfikacja inertakcji lek-żywność, e-wyniki badań on-line, e-leki on-line, e-terminarz,  e-grafik CP.


Cele projektu:
Celem szczegółowym projektu to zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych.
Natomiast bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie liczby oraz jakości usług publicznych udostępnianych w formie elektronicznej (rozwój e-usług publicznych dla obywateli w działalności medycznej).
Realizacja projektu przyczyni się również do osiągnięcia całego szeregu celów szczegółowych tj:
1. Ustandaryzowanie i przyspieszenie przepływu informacji w placówce (uszczelnienie obiegu dokumentów, możliwość dostępu do informacji w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu świadczenia usług medycznych, łatwy dostęp do danych historycznych).
2. Ujednolicenie i spójność dokumentacji medycznej w placówce.
3. Stworzenie elektronicznych interaktywnych wersji dokumentacji papierowej.
4. Automatyzacja analiz statystycznych.
5. Możliwość rezerwacji wizyt za pomocą Internetu (e-rejestracja).
6. Możliwość rezerwacji wizyt za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej poprzez Internet   (e-rejestracja mobilna)
7. Możliwość rezerwacji wizyt za pomocą Internetu do „kolejki oczekujących”, czyli zapisanie się do poradni na pierwszy wolny termin z możliwością potwierdzenia zapisu profilem zaufanym e-PUAP.
8. Poprawa dostępności i usług dla osób niepełnosprawnych poprzez dostęp do historii choroby   i możliwość zapisywania się na wizytę za pomocą Internetu.
9. Podniesienie jakości usług publicznych (medycznych).
10. Obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych (medycznych).
11. Dostosowanie jednostki do wymogów obowiązującego prawa w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz elektronicznej dokumentacji medycznej.
12. Zapewnienie podwyższonego bezpieczeństwa sieci i danych.
13. Likwidacja barier rozwojowych oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego.
14. Skrócenie czasu oczekiwania na wizytę.
15. Umożliwienie dostępu przez Internet do dokumentacji medycznej pacjenta.
16. Umożliwienie dostępu przez Internet do wyników badań laboratoryjnych.
17. Umożliwienie dostępu przez Internet do listy przepisanych pacjentowi leków z możliwością zaznaczenia leków na które pacjent chce otrzymać kolejne recepty (choroby przewlekłe), zatwierdzenia lub odrzucenia przez lekarza, wystawienia recept i wysłania pacjentowi informacji o receptach do odbioru.
18. Umożliwienie interaktywnej komunikacji z pacjentem z informacją o umówionych wizytach, zmianach terminów, informacjach o sposobie przygotowania się do wizyty  z możliwością odesłania zwrotnego informacji o rezygnacji lub potwierdzeniu wizyty przez pacjenta.
19. Umożliwienie dostępu przez Internet do Weryfikacja interakcji leków i Weryfikacja interakcji lek-żywność
20. Umożliwienie dostępu przez Internet do Profilaktycznych Programów Zdrowotnych
21. Automatyczne rozliczanie z NFZ oraz kontrahentami zewnętrznymi.
22. Usprawnienie podziału pracy w oddziałach szpitalnych.
23. Uszczelnienie systemu dystrybucji leków.
24. Wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury teleinformatycznej.
25. Przyczynienie się do podniesienia poziomu konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru oddziaływania projektu.
26. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i ułatwienie dostępu do informacji publicznej poprzez umożliwienie bezprzewodowego dostępu do wydzielonej części Internetu (portal pacjenta, portal szpitala, strony rządowe, strony NFZ i platform P1 i P2, lokalne strony samorządowe) dla pacjentów przebywających na terenie SPZOZ Łosice.


Korzyści z realizacji projektu:
Dzięki realizacji projektu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosiach uzyska następujące korzyści:
- udostępnienie pacjentom danych archiwalnych
- obniżenie kosztów prowadzonej działalności
- optymalizacja czasu pracy personelu medycznego
- likwidacja kolejek w punkcie rejestracyjnym oraz archiwum szpitalnym
- ciągłość pracy rejestracji 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę
możliwość analizy:
- bazy zarejestrowanych Pacjentów
- harmonogramów wizyt
- ustalonych wizyt przyporządkowanych do danego lekarza



Planowane efekty z realizacji projektu:
Ponadto w wyniku wdrożeń będących przedmiotem projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:
1. Szybkość dostępu przez lekarza do informacji medycznej (szybsza i pełniejsza diagnoza).
2. Unikanie wielokrotnych tych samych badań laboratoryjnych poprzez kompleksową informację o wykonanych do tej pory badaniach (wynikach) zleconych przez innych specjalistów
3. Uniknięcie błędów odczytu skierowań i recept poprzez ich czytelne wystawianie -wydruk komputerowy.
4. Skuteczniejsze i bezpieczniejsze leczenie poprzez dostęp lekarzy do interaktywnej i aktualnej bazy leków z możliwością sprawdzenia interakcji wypisywanych leków z zażywanymi już przez pacjenta lekami.

 

Dane kontaktowe

Biuletyn Informacji publicznej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31

Rejestracja ogólna: Tel. 572 034 141, (83) 359-11-10

Przychodnia POZ : Tel. 515 676 617, (83) 359-11-53

Sekretariat: Tel. (83) 359-11-56, Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 




eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”