• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start AKTUALNOŚCI
Aktualności

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Email Drukuj

Łosice, 05.09.2014r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach

08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

NIP: 496-01-07-638 Regon: 000304585

Numer KRS 0000028864

Sąd Rejonowy dla M.St Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Tel. 83 / 357-32-31 fax.
83 / 357-26-42

www.spzozlosice.pl

 

 

Ogłoszenie o dialogu technicznym

 

Na podstawie art. 31a. 1., art. 31b. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach (Zamawiający) informuję o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na dostawę rezonansu magnetycznego 1,5 T wraz z adaptacją pomieszczenia.


Przedmiotem dialogu technicznego jest doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy w zakresie dostawy rezonansu magnetycznego 1,5 T wraz z adaptacją pomieszczenia.

 

Nie jest wymagane złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.

W dialogu technicznym mogą brać udział wszyscy wykonawcy, którzy są zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówieni publicznego na dostawę rezonansu magnetycznego 1,5 T wraz z adaptacją pomieszczenia.

 

Konsultacje w procesie dialogu technicznego mogą być prowadzone pisemnie lub w trakcie spotkań indywidualnych lub grupowych.

 

Konsultacje w procesie dialogu technicznego prowadzi Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz wyznaczone przez niego osoby.

 

Dialog techniczny prowadzony będzie do czasu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rezonansu magnetycznego 1,5 T wraz z adaptacją pomieszczenia.

 

Wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rezonansu magnetycznego 1,5 T wraz z adaptacją pomieszczenia jest równoznaczne z zakończeniem dialogu technicznego.

 

Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to 25.09.2014r.

 

Powyższy termin może ulegać zmianie.

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa w dialogu technicznym.

 

Zamawiający zastrzega możliwość odwołania dialogu technicznego bez podania przyczyny.

 

Materiały udostępnione w procesie dialogu technicznego nie podlegają zwrotowi.

 

Złożenie dokumentów w procesie dialogu technicznego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez Zamawiającego w procesie przygotowania dokumentacji niezbędnej
do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Łosicach

Henryk Brodowski

/podpis na oryginale/

Dialog techniczny został zakończony w dniu 15.10.2014 r.

 

XVII Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne

Email Drukuj

 

W dniach 14 i 15 czerwca 2014 roku odbyły się XVII Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne, które jak zwykle organizuje Polska Fundacja Gastroenterologii we współpracy z zespołem Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie.
Tematyka warsztatów obejmowała  zarówno nowości, jak i tematy stanowiące kanon współczesnej gastroenterologii.
Podczas warsztatów uczestnicy wzięli udział w quizie endoskopowym. Zwycięzcami tegorocznego quizu endoskopowego zostali:
1. Anna Bijoś
Szpital Kolejowy w Pruszkowie
2. Ewa Kalinowska
Międzyleski Szpital Specjalistyczny
3. Dymitr Sorokin
Szpital Powiatowy Łosice
4. Alicja Żabka
SPSK1 Zabrze, Oddział Gastroenterologii

 

endoquiz

 

Najlepszy Szpital w Województwie

Email Drukuj

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOSICACH – NAJLEPSZY SZPITAL W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

12 czerwca 2014 roku podczas VIII Konferencji Hospital Management Wyzwania 2014 odbyła się uroczysta Gala „Najlepszy Szpital”.
W tej edycji projektu to zaszczytne miano w województwie mazowieckim przypadło Naszemu Szpitalowi
Patronat nad gala objęli: Polska Federacja Szpitali, Stowarzyszenie Menadżerów Opieki Zdrowotnej, Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali.
Patronat naukowy: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiunajlepszy_szpital_jpg

Projekt „Portrety szpitali - mapy możliwości”, czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego realizowany jest w ramach Priorytetu V Dobre Zarządzanie, Działanie 5.6, Projekty Innowacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji.
Ideą tego projektu jest obiektywne badanie efektywności funkcjonowania szpitali, z elementami benchmarkingu w zakresie wszystkich aspektów działalności. W wyniku realizacji przedsięwzięcia następuje identyfikacja zjawisk zachodzących w kluczowych obszarach funkcjonowania podmiotów medycznych.
W konsekwencji dokonuje się wyboru najlepszego szpitala,  promowane i rekomendowane są dobre praktyki dotyczące efektywności działania, jakości zarządzania oraz jakości udzielanych świadczeń w zakresie ich implementacji do codziennej praktyki oraz motywacji kadry zarządzającej do większej aktywności w powyższym zakresie.
Realizatorzy projektu:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” sp. z o.o.
Związek Powiatów Polskich
Health Policy Institute – Partner Ponadnarodowy

 

 

Kontrakty z NFZ

Email Drukuj

NFZ_mazowiecki_logo

Kontrakty z NFZ

          Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach w roku 2013 wykonał kontrakt w wysokości 18 593 234,36 zł z czego suma nad wykonań stanowiła 1 049 311,08 zł.

         Kontrakt proponowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia na rok 2014 wynosi 17 220 754,51 zł

 

Recertyfikacja Normy ISO 9001:2008

Email Drukuj

RECERTYFIKACJA NORMY ISO 9001:2008

W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE

OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ŁOSICACH

 

 

Audyt recertyfikacyjny potwierdził zgodność systemu zarządzania jakością w naszej placówce z wymaganiami normy ISO 9001:2008

W dniach 3-4 marca bieżącego roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach został przeprowadzony audytu recertyfikacyjny, celem którego było potwierdzenie zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008, która już od ponad trzech lat funkcjonuje w naszej placówce.

System Zarządzania Jakością w naszym Zakładzie obejmuje stacjonarną opiekę medyczną we wszystkich oddziałach naszego szpitala, usługi świadczone w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym, ambulatoryjnej podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej, badaniach laboratoryjnych oraz diagnostyce obrazowej.

Audyt zakończył się wynikiem pozytywnym i – co warte podkreślenia – audytorzy nie tylko zwrócili uwagę na wysoki poziom samego systemu zarządzania jakością w całej placówce, ale byli pod dużym wrażeniem profesjonalizmu, zaangażowania, podejścia do pacjenta i otwartości we współpracy kadry zarządzającej, wszystkich lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego oraz pomocniczego.

Certyfikat dla naszej placówki został przyznany na okres trzech lat.

CERTYFIKAT_ISO_wersja_PL

 

Światowy Dzień Chorego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Email Drukuj

 

11-go lutego 2014 roku tradycyjnie w Naszej Placówce obchodzony był Światowy Dzień Chorego. W tym roku uroczystość uświetniła wizyta Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Piotra Sawczuka który uroczyście celebrował w Naszej Kaplicy Mszę Świętą. Po uroczystej Mszy Świętej Ksiądz Biskup odwiedził chorych na salach szpitalnych.

Od zawsze Kościół towarzyszy ludziom chorym w sposób szczególny, zgodnie z przykazaniem Jezusa zapisanym w zakończeniu Ewangelii św. Marka

"Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie" (Mk 16, 18).

W Dniu Chorego w wielu kościołach sprawowane są specjalne nabożeństwa ze zbiorowym celebrowaniem sakramentu chorych.
Na co dzień szafarzami tego sakramentu są najczęściej kapelani szpitalni.

Codziennie lub kilka razy w tygodniu odwiedzają oni chorych w salach szpitalnych, umożliwiając spowiedź i Komunię Świętą. Chorzy chodzący mogą uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej w kaplicy naszego szpitala.

Obecność kapłana przy łóżku chorego ma duże znaczenie w procesie leczniczo - terapeutycznym. Kapelan szpitalny jest często powiernikiem chorych, życzliwą rozmową pomaga opanować lęk i niepokój towarzyszący utracie zdrowia czy zabiegowi operacyjnemu.

 

 

Staże lekarskie

Email Drukuj

Staże lekarskie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach      Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach informuje, iż zgodnie z zarządzeniem Nr 488/13 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2013 roku. Zakład nasz został wpisany na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego dla lekarzy.
Zostaliśmy wpisani na listę w dziale II. "Podmioty uprawnione do prowadzenia staży cząstkowych lekarzy " pod poz. 29
      W związku z powyższym staliśmy się jednostką uprawnioną do prowadzenia stażu cząstkowego w zakresie: choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, pediatria oraz medycyna rodzinna.
      Wszystkich zainteresowanych odbyciem stażu serdecznie zapraszamy.
 

Certyfikat EuroRenoma dla Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej

Email Drukuj

rejestr_logo_22_04_2_b

Certyfikat EuroRenoma dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach może pochwalić się uzyskaniem kolejnego wyróżnienia, jest nim Certyfikat Euro Renoma nadawanym przez Europejski Instytut Renomowanych.

Certyfikat Euro Renoma trafia do tych przedsiębiorstw i instytucji, które szczycą się szczególną solidnością i jakością w realizacji swoich zadań i działają zgodnie z zasadami etyki, transparentności, uczciwości płatniczej i zgodnie z europejskimi standardami.

Uczestnicy programu mogą posługiwać się Certyfikatem Europejskiego Rejestru Renomowanych, czyli najbardziej aktualną informacją o wiarygodności instytucji czy firmy. Jest on na bieżąco, całodobowo aktualizowany, co służy ciągłej weryfikacji jakości i wiarygodności danego podmiotu.

Osiągnięcie wysokiej oceny w badaniach jest dla Instytutu podstawą przyznania Certyfikatu Euro Renoma. W taki właśnie sposób Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach znalazł się w gronie renomowanych.

Dzięki certyfikatowi nasza placówka kolejny raz potwierdza fakt dążenia do zapewnienia pacjentowi profesjonalnej i bezpiecznej opieki medycznej w zakresie kompleksowej diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, pielęgnacji oraz promowania zachowań zdrowotnych.


Eurorenoma_2014

 

Konkurs ofert na stanowisko Koordynatorów oddziałów szpitalnych

Email Drukuj

 

Konkurs ofert na stanowisko Koordynatorów oddziałów szpitalnych

 

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu 

Załacznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załacznik nr. 3

 

 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego

 

Certyfikat Akredytacyjny

Email Drukuj

Certyfikat Akredytacyjny


logo_4W dniu 21 października 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyła się uroczystość wręczenia Naszemu Szpitalowi Certyfikatu Akredytacyjnego.
Certyfikat przyznawany przez Ministra Zdrowia  jest potwierdzeniem spełniania najwyższych w kraju standardów dotyczących bezpieczeństwa i jakości opieki w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostki.
Szpital łosicki po raz pierwszy przystąpił do oceny akredytacyjnej i tym samym spełniając wymogi, które stanowiły poważne wyzwanie dla zarządzających i całej załogi, znalazł się w elitarnej grupie Szpitali Akredytowanych w Polsce.
Certyfikat na ręce Dyrektora SP ZOZ w Łosicach Pana Henryka Brodowskiego wręczył Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Pan Jerzy Hennig.

Akredytacja szpitala polegała na ocenie funkcjonowania jednostki w oparciu o określony zestaw standardów jest to metoda oceny zewnętrznej. Narzędziem oceny akredytacyjnej są standardy w ilości 221 umieszczone w 15 działach mających istotny wpływ na bezpieczeństwo i jakość świadczonej opieki.
Standardy ukierunkowane są na poprawę jakości i bezpieczeństwo opieki nad pacjentem, wszechstronnie obejmują funkcjonowanie szpitala.
Uczestnictwo w Polskim systemie Akredytacji jest dobrowolne.
Przegląd Szpitala pod względem standardów akredytacyjnych dokonany  był przez wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego- Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Wizytatorzy to głównie lekarze i pielęgniarki, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat funkcjonowania służby zdrowia.
Ocena akredytacyjna jest oparta na porównaniu stwierdzonej praktyki postępowania i stanu jednostki z wzorcami jakie stanowią standardy akredytacyjne oraz dokonaniu oceny stopnia ich spełnienia
Uzyskanie minimum 75% możliwej do uzyskania punktacji skutkuje udzieleniem akredytacji na 3 lata. Nasz zakład uzyskał 92%.

tablicaCertyfikat oznacza też, że Minister Zdrowia oraz Rada Akredytacyjna zawierzają szpitalowi że jego funkcjonowanie w okresie ważności certyfikatu będzie nie gorsze niż w trakcie oceny.
Uroczystość uświetnili zaproszeni goście - Biskup Antoni Pacyfik Dydycz, Senator Pan Waldemar Kraska, Poseł Pan Krzysztof Borkowski, Poseł Pani Stanisława Prządka, Poseł Pan Grzegorz Woźniak, Pan Wiesław Mariusz Raboszuk Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pani Janina Ewa Orzełowska Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Pan Jerzy Hennig, Pani Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie reprezentująca Wojewodę Mazowieckiego Pana Jacka Kozłowskiego, dyrektorzy jednostek służby zdrowia z sąsiednich powiatów, pracownicy SP ZOZ w Łosicach, przedstawiciele farmacji, księża, przedstawiciele władz samorządowych, kierownicy jednostek oraz przedstawiciele Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z terenu powiatu łosickiego.

 

akredytacja_2013

 

 

 


Strona 7 z 9

Dane kontaktowe

Biuletyn Informacji publicznej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31

Rejestracja ogólna: Tel. 572 034 141, (83) 359-11-10

Przychodnia POZ : Tel. 515 676 617, (83) 359-11-53

Sekretariat: Tel. (83) 359-11-56, Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”