• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start AKTUALNOŚCI Ogłoszenie o dialogu technicznym

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Email Drukuj

Łosice, 05.09.2014r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach

08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

NIP: 496-01-07-638 Regon: 000304585

Numer KRS 0000028864

Sąd Rejonowy dla M.St Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Tel. 83 / 357-32-31 fax.
83 / 357-26-42

www.spzozlosice.pl

 

 

Ogłoszenie o dialogu technicznym

 

Na podstawie art. 31a. 1., art. 31b. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach (Zamawiający) informuję o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na dostawę rezonansu magnetycznego 1,5 T wraz z adaptacją pomieszczenia.


Przedmiotem dialogu technicznego jest doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy w zakresie dostawy rezonansu magnetycznego 1,5 T wraz z adaptacją pomieszczenia.

 

Nie jest wymagane złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.

W dialogu technicznym mogą brać udział wszyscy wykonawcy, którzy są zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówieni publicznego na dostawę rezonansu magnetycznego 1,5 T wraz z adaptacją pomieszczenia.

 

Konsultacje w procesie dialogu technicznego mogą być prowadzone pisemnie lub w trakcie spotkań indywidualnych lub grupowych.

 

Konsultacje w procesie dialogu technicznego prowadzi Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz wyznaczone przez niego osoby.

 

Dialog techniczny prowadzony będzie do czasu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rezonansu magnetycznego 1,5 T wraz z adaptacją pomieszczenia.

 

Wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rezonansu magnetycznego 1,5 T wraz z adaptacją pomieszczenia jest równoznaczne z zakończeniem dialogu technicznego.

 

Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to 25.09.2014r.

 

Powyższy termin może ulegać zmianie.

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa w dialogu technicznym.

 

Zamawiający zastrzega możliwość odwołania dialogu technicznego bez podania przyczyny.

 

Materiały udostępnione w procesie dialogu technicznego nie podlegają zwrotowi.

 

Złożenie dokumentów w procesie dialogu technicznego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez Zamawiającego w procesie przygotowania dokumentacji niezbędnej
do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Łosicach

Henryk Brodowski

/podpis na oryginale/

Dialog techniczny został zakończony w dniu 15.10.2014 r.

 

Dane kontaktowe

Biuletyn Informacji publicznej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31

Rejestracja ogólna: Tel. 572 034 141, (83) 359-11-10

Przychodnia POZ : Tel. 515 676 617, (83) 359-11-53

Sekretariat: Tel. (83) 359-11-56, Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”