• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start AKTUALNOŚCI Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

Email Drukuj

 

 

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach ul. Słoneczna 1, 08-200 Łosice ogłasza konkurs na stanowisko

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 1. Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270):
  1. posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
  2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  4. posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  5. spełniać jeden z poniższych warunków:
   1. mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
   2. mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
   3. być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
   4. posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Ponadto osoba ubiegająca się o konkursowe stanowisko musi spełniać wymogi w zakresie:
  1. doświadczenia zawodowego w księgowości jednostek sektora finansów publicznych – minimum 5 lat,
  2. znajomości ustawy o działalności leczniczej;
  3. znajomości ustawy o rachunkowości;
  4. znajomości ustawy o finansach publicznych;
  5. znajomości ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  6. znajomości ustaw regulujących kwestie podatkowe;
  7. znajomości ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  8. umiejętności obsługi komputera w zakresie aplikacji MS OFFICE oraz aplikacji finansowo-księgowych;
  9. nieposzlakowanej opinii;

10) umiejętności zarządzania pracą zespołu;

11) znajomości statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Łosicach.

 1. Ogólny zakres obowiązków:
  1. nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości;
  2. prowadzenie gospodarki finansowej, gospodarowanie środkami publicznymi jednostki oraz prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z ustawą z 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270);
  3. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120);
  4. prowadzenie analiz kosztów działalności zakładu;
  5. przygotowywanie Planu finansowego i sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, itp.: wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  6. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  7. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z Planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  8. współpraca z innymi komórkami jednostki oraz z zewnętrznymi instytucjami, audytorami, organami podatkowymi, bankami itp.
 2. Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, wypełniony kwestionariusz osobowy,
  3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
  4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  5. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata – kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonywane przez samego kandydata.
 3. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach” w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach lub przesłać na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach, ul. Słoneczna 1, 08-200 Łosice, w terminie do 26.10.2023r.
 4. Decyduje data wpływu dokumentów do SP ZOZ w Łosicach, dokumenty złożone po terminie wskazanym w pkt V nie będą rozpatrywane.
 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomienie telefonicznie.

 

 1. Dodatkowe informacje:
  1. Termin zatrudnienia: 01.12.2023r.
  2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.
  3. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny łącznie 10-13 tys zł. miesięcznie.

 

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

 

Informacja dotycząca konkursu 

 

Dane kontaktowe

Biuletyn Informacji publicznej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31

Rejestracja ogólna: Tel. 572 034 141, (83) 359-11-10

Przychodnia POZ : Tel. 515 676 617, (83) 359-11-53

Sekretariat: Tel. (83) 359-11-56, Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”