• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start AKTUALNOŚCI
Aktualności

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług serwisowych w zakresie szpitalnego systemu informatycznego KAMSOFT S.A

Email Drukuj
Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług serwisowych w zakresie szpitalnego systemu informatycznego KAMSOFT S.A
Załączniki:
PlikData publikacjiNrRozmiar
Pobierz (zapytanie ofertowe-sig.pdf)Zapytanie ofertowe 2024-01-1601440 Kb
Pobierz (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.doc)Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do Zapytania ofertowego 2024-01-160237 Kb
Pobierz (Załącznik nr 2 - Wzór umowy.doc)Załącznik nr 2 Wzór umowy 2024-01-160349 Kb
Pobierz (Zbiorcze zestawienie ofert-sig.pdf)Zestawienie z otwarcia ofert 2024-01-2404355 Kb
Pobierz (zawiadomienie o wyborze oferty -sig.pdf)zawiadomienie o wyborze oferty 2024-01-2605384 Kb
 

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług serwisowych w zakresie szpitalnego systemu informatycznego KAMSOFT S.A

Email Drukuj
Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług serwisowych w zakresie szpitalnego systemu informatycznego KAMSOFT S.A
Załączniki:
PlikData publikacjiNrRozmiar
Pobierz (zapytanie ofertowe-sig.pdf)Zapytanie ofertowe 2024-01-0301432 Kb
Pobierz (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.doc)Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do Zapytania ofertowego 2024-01-030236 Kb
Pobierz (Załącznik nr 2 - Wzór umowy.doc)Załącznik nr 2 - Wzór umowy 2024-01-030350 Kb
Pobierz (Zbiorcze zestawienie ofert-sig.pdf)Zestawienie z otwarcia ofert 2024-01-1104358 Kb
Pobierz (unieważnienie zapytania oferowego-sig.pdf)Unieważnienie zapytania ofertowego 2024-01-1205386 Kb
 

Zapytanie ofertowe - Dostawa artykułów biurowych

Email Drukuj

Zapytanie ofertowe - Dostawa artykułów biurowych

Załączniki:
PlikData publikacjiNrRozmiar
Pobierz (zapytanie ofertowe-sig.pdf)Zapytanie ofertowe 2023-12-1901430 Kb
Pobierz (Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy do Zapytania ofertowego.xls)Załącznik nr 1 do SWZ Formularz asortymentowo – cenowy2023-12-190281 Kb
Pobierz (Załącznik nr 2 Formularz oferty do Zapytania Ofertowego ..doc)Załącznik nr 2 Formularz oferty do Zapytania Ofertowego2023-12-190349 Kb
Pobierz (Załącznik nr 3 Wzór umowy.doc)Załącznik nr 3 Wzór umowy2023-12-190439 Kb
Pobierz (Zbiorcze zestawienie ofert-sig.pdf)Zestawienie z otwarcia ofert 2023-12-2805358 Kb
Pobierz (Zawiadomienie o wyborz oferty .pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty 2024-01-1106357 Kb
 

Zapytanie ofertowe - Dostawa środków czystości

Email Drukuj
Zapytanie ofertowe - Dostawa środków czystości
Załączniki:
PlikData publikacjiNrRozmiar
Pobierz (zapytanie ofertowe-sig.pdf)Zapytanie ofertowe 2023-12-1501438 Kb
Pobierz (Załacznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy do Zapytania ofertowego.doc)Załacznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy do Zapytania ofertowego2023-12-150289 Kb
Pobierz (Załącznik nr 2 Formularz oferty do Zapytania Ofertowego ..doc)Załącznik nr 2 Formularz oferty do Zapytania Ofertowego2023-12-150353 Kb
Pobierz (Wzór umowy.doc)Wzór umowy 2023-12-150455 Kb
Pobierz (Pytania i odpowiedzi 1-sig.pdf)Pytania i odpowiedzi 12023-12-2005310 Kb
Pobierz (Zbiorcze zestawienie ofert-sig.pdf)Zestawienie z otwarcia ofert 2023-12-2706366 Kb
Pobierz (Zawiadomienie o wyborze oferty .pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty 2023-01-1007756 Kb
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie tablicy informacyjnej

Email Drukuj
ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie tablicy informacyjnej
Załączniki:
PlikData publikacjiNrRozmiar
Pobierz (zapytanie ofertowe-sig.pdf)Zapytanie ofertowe2023-11-0201416 Kb
Pobierz (Załacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc)Załacznik nr 1 Formularz ofertowy2023-11-020263 Kb
Pobierz (Załącznik nr 2 Wzór umowy.doc)Załącznik nr 2 Wzór umowy2023-11-020340 Kb
Pobierz (Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf)Informacja z otwarcia 2023-11-1004288 Kb
Pobierz (Zawiadomienie o wyborze oferty .pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2023-11-1305301 Kb
 

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

Email Drukuj

 

 

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach ul. Słoneczna 1, 08-200 Łosice ogłasza konkurs na stanowisko

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 1. Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270):
  1. posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
  2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  4. posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  5. spełniać jeden z poniższych warunków:
   1. mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
   2. mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
   3. być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
   4. posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Ponadto osoba ubiegająca się o konkursowe stanowisko musi spełniać wymogi w zakresie:
  1. doświadczenia zawodowego w księgowości jednostek sektora finansów publicznych – minimum 5 lat,
  2. znajomości ustawy o działalności leczniczej;
  3. znajomości ustawy o rachunkowości;
  4. znajomości ustawy o finansach publicznych;
  5. znajomości ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  6. znajomości ustaw regulujących kwestie podatkowe;
  7. znajomości ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  8. umiejętności obsługi komputera w zakresie aplikacji MS OFFICE oraz aplikacji finansowo-księgowych;
  9. nieposzlakowanej opinii;

10) umiejętności zarządzania pracą zespołu;

11) znajomości statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Łosicach.

 1. Ogólny zakres obowiązków:
  1. nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości;
  2. prowadzenie gospodarki finansowej, gospodarowanie środkami publicznymi jednostki oraz prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z ustawą z 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270);
  3. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120);
  4. prowadzenie analiz kosztów działalności zakładu;
  5. przygotowywanie Planu finansowego i sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, itp.: wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  6. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  7. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z Planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  8. współpraca z innymi komórkami jednostki oraz z zewnętrznymi instytucjami, audytorami, organami podatkowymi, bankami itp.
 2. Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, wypełniony kwestionariusz osobowy,
  3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
  4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  5. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata – kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonywane przez samego kandydata.
 3. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach” w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach lub przesłać na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach, ul. Słoneczna 1, 08-200 Łosice, w terminie do 26.10.2023r.
 4. Decyduje data wpływu dokumentów do SP ZOZ w Łosicach, dokumenty złożone po terminie wskazanym w pkt V nie będą rozpatrywane.
 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomienie telefonicznie.

 

 1. Dodatkowe informacje:
  1. Termin zatrudnienia: 01.12.2023r.
  2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.
  3. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny łącznie 10-13 tys zł. miesięcznie.

 

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

 

Informacja dotycząca konkursu 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie tablicy informacyjnej

Email Drukuj
ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie tablicy informacyjnej
Załączniki:
PlikData publikacjiNrRozmiar
Pobierz (Zapytanie ofertowe .pdf)Zapytanie ofertowe 2023-09-1801973 Kb
Pobierz (Załacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc)Załacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc2023-09-180263 Kb
Pobierz (Załącznik nr 2 Wzór umowy.doc)Załącznik nr 2 - Wzór umowy 2023-09-180340 Kb
Pobierz (Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf)Informacja z otwarcia 2023-09-2704288 Kb
Pobierz (informacja o wyniku postępowania — kopia-sig.pdf)Informacja o wyborze oferty 2023-10-0505357 Kb
 

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego

Email Drukuj
Zapytanie ofertowena usługę przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego
Załączniki:
PlikData publikacjiNrRozmiar
Pobierz (Zapytanie ofertowe-sig.pdf)Zapytanie ofertowe2023-09-0601386 Kb
Pobierz (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.doc)Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego2023-09-060245 Kb
Pobierz (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.doc)Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego2023-09-060332 Kb
Pobierz (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego .doc)Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 2023-09-060441 Kb
Pobierz (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.doc)Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego2023-09-060556 Kb
Pobierz (Pytania i odpowiedzi 1-sig.pdf)Pytania i odpowiedzi 12023-09-0706311 Kb
Pobierz (Pytania i odpowiedzi 2-sig.pdf)Pytania i odpowiedzi 22023-09-1107305 Kb
Pobierz (Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf)Informacja z otwarcia 2023-09-1408342 Kb
Pobierz (informacja o wyniku postępowania -sig.pdf)Informacja o wyniku postępowania 2023-09-1909368 Kb
 

List otwarty członków Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych

Email Drukuj

 

List otwarty członków Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych

 

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych II

Email Drukuj

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łosicach
ul. Słoneczna 1, 08-200 Łosice
Tel. (83) 357 32 31, fax (83) 357 26 42


Ogłasza


Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych:

 

Ogłoszenie

 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 8

Dane kontaktowe

Biuletyn Informacji publicznej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31

Rejestracja ogólna: Tel. 572 034 141, (83) 359-11-10

Przychodnia POZ : Tel. 515 676 617, (83) 359-11-53

Sekretariat: Tel. (83) 359-11-56, Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”